Ośrodki i Partnerzy 

Projekt prowadzony jest w Klinice Onkologii i Chirurgii
Onkologicznej Dzieci i Młodzieży, Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie.
Działalność Kliniki obejmuje m.in. :
  • pełnienie roli ośrodka koordynacyjno – leczniczego nowotworów złośliwych kości u dzieci i młodzieży,
  • prowadzenie pełnej diagnostyki i leczenia kompleksowego (chemioterapia, postępowanie chirurgiczne, radioterapia) nowotworów wieku dziecięcego i młodzieńczego,
  • prowadzenie pełnej diagnostyki i leczenia pacjentów z terenu całego kraju z następującymi nowotworami wieku dziecięcego: nowotwory tkanek miękkich, nowotwory kości, nowotwory układu współczulnego, nowotwory nerek, guzy zarodkowe, nowotwory gruczołu tarczowego, nowotwory wątroby, zmiany skórne, inne procesy nowotworowe i nowotworopodobne,
  • ośrodek referencyjny w leczeniu oszczędzającym, mniej okaleczającym, umożliwiającym uratowanie kończyny choremu dziecku. Stosuje się w tym przypadku endoprotezy onkologiczne, oraz tzw. rosnące, pozwalające na wydłużanie kończyny wraz ze wzrostem dziecka. Instytut Matki i Dziecka jako jeden z niewielu ośrodków na świecie rozpoczął wszczepianie endoprotez wydłużanych w wyniku działania pola elektromagnetycznego. Zabieg wydłużania jest krótki i bezinwazyjny.
  • współpraca z naukowymi Towarzystwami Krajowymi oraz Zagranicznymi.

Zespół

Klinika Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży w IMID, pod kierownictwem dr hab. n. med. Anny Raciborskiej, to wysokospecjalistyczny ośrodek w zakresie leczenia dzieci z guzami litymi i histiocytozami. W zespole znajdują się następujący specjaliści: onkolog kliniczny, hematonkolog dziecięcy, chirurg onkolog, ortopeda, psychoonkolog, fizjoterapeuta, radioterapeuta, radiolog, psychiatra i neurochirurg.

Partnerzy


W ramach projektu Instytut Matki i Dziecka współpracuje z St. Jude Research Hospital, Memphis, Tennessee US w zakresie części naukowej,

Ośrodek w Memphis jest jednym z największych ośrodków onkologii i hematologii dziecięcej na świecie. Rocznie przyjmuje ok. 7500 małoletnich pacjentów. W 2010 r. został uznany za szpital nr 1 spośród szpitali zajmujących się onkologią dziecięcą w USA. Jest to również jeden z wiodących na świecie ośrodków badawczych. Prowadzi badania w wielu dziedzinach onkologii dziecięcej, jak i w naukach bezpośrednio z nią związanych. Szpital prowadzi wiele programów dedykowanych onkologii dziecięcej, programów partnerskich, szkoleń, często wyznacza kierunki leczenia w onkologii dziecięcej. Jest to w pełni wyposażony, szerokoprofilowy ośrodek onkologii dziecięcej z oddziałami klinicznymi  (hematoonkologii, guzów litych, neuroonkologii), odziałem transplantacji, oddziałem radioterapii, intensywnej opieki medycznej i centrum opieki paliatywnej, a także szeroko rozbudowaną częścią diagnostyczna i badawczą. Profesor Carlos Rodriguez-Galindo z St. Jude Hospital jest jednym z koordynatorów niekomercyjnego, międzynarodowego, wieloośrodkowego badania LCH IV (dotyczącego leczenia dzieci z histiocytozą z komórek Langerhansa), które również prowadzone jest w IMID.

W zakresie pozostałych zadań projektu, Instytut Matki i Dziecka współpracuje z:

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy
Celem zadania realizowanego w NIO będzie wykonywanie badań genetycznych dzięki, którym możliwe będzie prowadzenie zintegrowanej, interdyscyplinarnej diagnostyki patomorfologiczno-molekularnej w Pracowni, która posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z materiałem tkankowym oraz z ctDNA. Analiza ctDNA wykonywana jest z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii genetyki molekularnej: wysokoczułych testów opartych na PCR emulsyjnyjm (ang. droplet digital PCR, ddPCR) i sekwencjonowania następnej generacji (NGS). Zaproponowane rozwiązanie oparte jest zatem o wykorzystanie unikatowych, najnowocześniejszych zdobyczy technologicznych możliwych do zastosowania w genetyce molekularnej nowotworów.

Zespół Pracowni WiWMTD:
dr n. med. Andrzej Tysarowski
dr Katarzyna Seliga

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Celem zadania realizowanego przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu jest otrzymanie unieśmiertelnionej linii komórkowej izolowanej z tkanek objętych rozrostem histiocytarnym.
Stworzenie kolekcji komórek pobranych od pacjentów umożliwi prowadzenie badań w ramach medycyny spersonalizowanej, co jest istotne w opracowywaniu precyzyjnych i skutecznych metod terapeutycznych. Badania z wykorzystaniem modelu in vitro, przyczynią się do opisania terapii zwiększających szanse na zahamowanie progresji choroby oraz strategii terapeutycznych pozwalających obniżyć ryzyko wznowy. Badania będą prowadzone z wykorzystaniem techniki RT-qPCR oraz RNA-Seq. Zaproponowane rozwiązanie oparte jest zatem o wykorzystanie unikatowych, najnowocześniejszych zdobyczy technologicznych możliwych do zastosowania w genetyce molekularnej nowotworów.

Zespół (od lewej):
dr Agnieszka Śmieszek
mgr inż. Klaudia Marcinkowska
prof. dr hab. Krzysztof Marycz
mgr Mateusz Sikora

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Chemii Przemysłowej im. Prof. Ignacego Mościckiego
Celem zadania realizowanego przez Instytut Chemii Przemysłowej w ramach protokołu BRAVO jest ilościowe oznaczenie stężeń substancji niezmienionej w materiale pobranym od pacjentów oraz wyznaczenie i ocenę parametrów farmakokinetycznych dla wemurafenibu w populacji pediatrycznej.
W tym celu zostanie opracowana selektywna i specyficzna metoda analityczna pozwalająca na oznaczanie stężeń leku w osoczu krwi ludzkiej z odpowiednią precyzją i dokładnością. Limit oznaczalności i zakres metody zostaną dobrane odpowiednio do przewidywanych stężeń leku w osoczu pacjentów po podaniu zaplanowanej dawki. Do badania wybrano technikę ultrasprawnej chromatografii cieczowej (UPLC) z podwójną detekcją masową (MS/MS).

Zespół Farmakokinetyki tworzą: (od lewej)
Katarzyna Buś-Kwaśnik – główny specjalista
Edyta Gilant – starszy specjalista
Edyta Pesta – kierownik zespołu Farmakokinetyki
Elżbieta Gniazdowska – specjalista
Barbara Malinowska – specjalista